You've successfully subscribed to ISHURI
Great! Next, complete checkout for full access to ISHURI
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.
Learning the Rwandan language, history and culture is hard. We make it easy and add a holistic education for free.
ISHURI
Ivan Nyagatare
Members Public

A COMPREHENSIVE GUIDE TO RWANDA'S EDUCATION SYSTEM

Despite evident efforts, the Rwandan Education System was subject to constant changes of strategies and policies –which contributed to weakening this key domain.
Ivan Nyagatare
Members Public

IGIHE NI IGISHORO : IGIHE NI UBUTUNZI

Bitewe n’uko ari igishoro, birumvikana ko nta washimishwa n’uko cyamupfira ubusa : bikavuga ko ntawe uba ashaka kugipfusha ubusa. Gusa hari ubwo tugipfusha ubusa mu buryo tutazi.
Ivan Nyagatare
Members Public

IMMUNITY : UBUDAHANGARWA BW'UMUBIRI NI IKI?

Umubiri dushobora kuwugereranya n’igihugu : Ukenera kwiyubaka, urakura kandi ukeneye uburinzi buhoraho. Umubiri nta na rimwe ujya ugira amahoro. Buri munsi uhora urwana n’ibitero biturutse hanze yawo.
Ivan Nyagatare
Members Public

HYPERTENSION : INDWARA IKOMOKA KU MIKORANIRE HAGATI Y'UMUTIMA N'IMITSI

Umuvuduko w’amaraso ni imwe mu ndwara zibasira umutima, ukaba uvugwa mu gihe uterera ku bipimo birenze ibisanzwe, ibi bigatuma amaraso anyura mu mijyana agendera ku muvuduko ukabije.
Ivan Nyagatare
Members Public

KUREBA FILIMI : ESE BIRAKENEWE?

Muri make, ikintu cyose kigira uruhande rwiza iyo gikoreshejwe mu buryo bukwiriye. Filimi/videwo nazo zifite uruhande rwiza, ariko mu gihe uzikoresha ari mu murongo ‘ukwiriye’.
Ivan Nyagatare
Members Public

UBURYO IKIBAZO CYO GUTENTEBUKA MU INSHINGANO KIGARAGARA

Ibi bishatse kuvuga ‘imimerere ishingiye ku buzima bwo mu mutwe yigaragaza mu myifatire y’umukozi nk’uruhurirane rw’amarangamutima n’ibikorwa bigaragazwa no gucika intege, kubihirwa ndetse no kuba utagitanga umusaruro’.
Ivan Nyagatare
Members Public

INYUNGURABUMENYI KU GUTEGURA IKIVI KIRUHANIJE

Mu isi y’umurimo, si igitangaza ko igihe runaka bibaye ngombwa ko umurimo / igikorwa runaka –akenshi biba bigaragara nk’ibigoranye, ndetse twumva twigononwa gutangira nonaha byimurirwa ku gihe gikurikiyeho.
Ivan Nyagatare
Members Public

CRYPTOCURRENCY : AMAFARANGA Y'IKORANABUHANGA.

‘Cryptocurrency’, ‘Crypto’ ‘Digital currency’, ‘Digital cash’, ‘Virtual Currency’, ‘Electronic Currency’ ni ifaranga rikoreshwa mu guhererekanya ubutunzi, kugura / kugurisha ibintu na serivisi bakoresheje ikoranabuhanga rya murandasi. Iyi gahunda ikoresha Crypto yifashisha igitabo - ledger/registre kiri kuri murandasi cyanditswe mu buryo bwa codes zihambaye ku buryo bitashobokera bamwe biba bakoresheje kwinjirira
Ivan Nyagatare
Members Public

IMWE MU MYITWARIRE ISENYA UBUZIMA.

‘Urwango ruvuna urwikoreye, uwanzwe yigaramiye’ : Inzika idashira isenya intekerezo. Kugira inzika idashira nta wundi bimunga usibye wowe. Kumva umerewe nabi kubera ko utabashije kubona akazi wifuzaga, cyangwa gukomeza kurakarira inshuti kubera ko udashobora kwishakamo imbabazi, nta kindi bikumarira usibye kukugabanyiriza amahirwe yo kugira ubuzima bwiza. Gutsimbarara ku nzika si byo
Ivan Nyagatare
Members Public

UBUMENYI CYANGWA GUSOBANUKIRWA?

Ubumenyi bivuze ‘kugira amakuru ku ngingo runaka binyuze mu kwiyigisha ubwawe gushingiye ku kamenyero ko guhura....
Ivan Nyagatare
Members Public

IKIBAZO CYA "PERFECTIONISM"

Niba udahwema kwibaza niba waba ufite icyo kibazo cy’uko urugero rwose wakoramo akazi kawe, uhora wumva bidahagije, wari ukeneye kugorora aka, kunoza kariya,…icyo gihe ugomba kuba ufite ikibazo mu buryo bw’imitekerereze ngengamikorere cyitwa ‘perfectionism’.
Ivan Nyagatare
Members Public

GUSOMERA ABANA : UMUCO W'INGIRAKAMARO CYANE.

Gusomera umwana, ku kigero icyo ari cyo cyose afite bizamugirira akamaro cyane : bikangura gukura k’ubwonko bwe, binoza umushyikirano we n’umubyeyi.