You've successfully subscribed to ISHURI
Great! Next, complete checkout for full access to ISHURI
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.
A For-Impact organisation curating the Rwandan language, history, culture and providing a holistic education for free.
ISHURI
Ishuri
Members Public

ZIMWE MURI KIRAZIRA ZAHINDUWE URWENYA

Dore zimwe muri kirazira zibagiranye nk’uko byemezwa na bamwe mu basaza
Ishuri
Members Public

GUKUNDA IGIHUGU

Gukunda Igihugu ni ugukunda bene cyo, abagituye nta kuvangura, gukunda ibikigize byose nk’ubutaka, ururimi, umuco, amateka; kugikorera, kubumbatira umutekano n’ubusugire bwacyo, kukitangira byaba ngombwa ukaba wanagipfira.
Ivan Nyagatare
Members Public

UBUZIMA BWO MU UMUTWE MU GIHE KIGOYE (COVID-19).

Nta gushidikanya buri muturage w’isi ari kunyura mu bihe bikomeye bitewe na COVID-19; amashuri n’ibigo by’ubucuruzi byarafunze, abantu bategetswe kwitaza bagenzi babo, abantu bategetswe kumara igihe cyose mu rugo,... Ni ibihe by’ikigeragezo gikomeye.
Ishuri
Members Public

GUHANA UMWANA : INAMA KU BABYEYI

Hari ababyeyi bashobora gutekereza ko gukubita intoki z’umwana, kumunyuzaho umunyafu cyangwa se kumukubita ikindi kintu bigomba kumwigisha isomo. Ni ukwibeshya cyane! Ahubwo bene ibyo bihano byumvisha abana ko tugerageza kubatsindagiramo ibyo tubigisha dukoreshejwe n’uburakari.
Ivan Nyagatare
Members Public

IBIYOBYABWENGE: INAMA ZAGUFASHA

Ikiyobyabwenge n’ikintu cyose gihindura imitekerereze n’imyitwarire bikagira ingaruka ku buzima bw’umuntu, cyaba kinyowe, gihumetswe cyangwa gitewe mu rushinge, n’ubundi buryo bwose cyafatwamo.
Ivan Nyagatare
Members Public

INDWARA ZO MU MUTWE

Indwara zo mu mutwe zibasira abantu babarirwa muri za miriyoni amagana hirya no hino ku isi, kandi zigira ingaruka no kuri bene wabo n’incuti zabo. Umuntu 1 kuri 4 aba azarwara indwara yo mu mutwe.
Ishuri
Members Public

UMURYANGO WANJYE, IMPANO ISUMBA IZINDI

Twifashishije imigani migenurano y’Ikinyarwanda twifuje gusobanurira umwana ko “umuryango ari impano idasanzwe, bityo akwiriye kwishimira umuryango arimo uko umeze kose, ahubwo akagira uruhare mu kuwugira mwiza ndetse no kuwuteza imbere”.
Ishuri
Members Public

KUKI DUKWIRIYE KWITONDERA IBIKORESHO BY'IKORANABUHANGA?

Hari bamwe babyuka mu gicuku bakareba niba nta butumwa bohererejwe cyangwa niba nta makuru mashya ahari. Iyo batari kumwe n’ibyo bikoresho byabo bafata nk’incuti, bashobora kumva bameze nk’abarwayi.
Ivan Nyagatare
Members Public

UBUZIMA BWO MU MUTWE : INDWARA YO KURIBWA N'UMUTWE UDAKIRA

Indwara yo kuribwa umutwe udakira “migraine” itandukanye n’umutwe usanzwe “headache”: kuribwa umutwe udakira biza mu byiciro, kandi bishobora kumara igihe. Ibangamira ubuzima bwa buri munsi bw’uyirwaye, ntabashe gukora cyangwa kwiga.
Ivan Nyagatare
Members Public

IMICO N’IBITEKEREZO BIBI: INTANDARO Y’INDWARA ZO MU MUTWE.

Buri wese mu buryo bumwe cyangwa se ubundi agira umuryango –muto cyangwa mugari- abarizwamo ku isi.   Uwo muryango niwo ukwitaho kuva ukiri muto, kugeza igihe ubashije kugira ubushobozi bwo kwigenza ubwawe (kwibeshaho). Nk’uko uwo muryango ugenda ugerageza kuguha ibya nkenerwa byose mu mibereho yawe, ni nako ugerageza kuguha ibya
Ivan Nyagatare
Members Public

KWIRINDA IMIHANGAYIKO (ANXIETY)

Guhangayika nta kindi bizakumarira uretse kukongerera ibibazo cyangwa byo ubwabyo bikakubera ikibazo. Kugira ngo wirinde guhangayika bikabije, ugomba kwita ku buzima bwawe, ukagenzura uko ubana n’abandi, intego ufite n’ibyo ushyira mu mwanya wa mbere.
Ivan Nyagatare
Members Public

IBYIYUMVO BY'ABABYEYI : IPFUNDO KU BUZIMA BWO MU MUTWE BW'URUBYARO RWABO

Ababyeyi ni inyenyeri zimurikira abana babo, bityo rero imyitwarire yabo isobanurira abana babo niba ibintu bimeze neza cyangwa niba atari amahoro