You've successfully subscribed to ISHURI
Great! Next, complete checkout for full access to ISHURI
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.
Ishuri

Ishuri

Ishuri

KUMARANIRA KUGURA BUHUMYI.

Isi iri mu bihe bya consumerism ya gikapitalisiti yo ku rwego rwo hejuru: kumaranira kugura, ukagura hafi ku ngufu. Rimwe uwakubaza n’impamvu nyayo waguze ukaba utayimenya!
Ishuri

ZIMWE MURI KIRAZIRA ZAHINDUWE URWENYA

Dore zimwe muri kirazira zibagiranye nk’uko byemezwa na bamwe mu basaza
Ishuri

GUKUNDA IGIHUGU

Gukunda Igihugu ni ugukunda bene cyo, abagituye nta kuvangura, gukunda ibikigize byose nk’ubutaka, ururimi, umuco, amateka; kugikorera, kubumbatira umutekano n’ubusugire bwacyo, kukitangira byaba ngombwa ukaba wanagipfira.
Ishuri

GUHANA UMWANA : INAMA KU BABYEYI

Hari ababyeyi bashobora gutekereza ko gukubita intoki z’umwana, kumunyuzaho umunyafu cyangwa se kumukubita ikindi kintu bigomba kumwigisha isomo. Ni ukwibeshya cyane! Ahubwo bene ibyo bihano byumvisha abana ko tugerageza kubatsindagiramo ibyo tubigisha dukoreshejwe n’uburakari.
Ivan Nyagatare

IBIYOBYABWENGE: INAMA ZAGUFASHA

Ikiyobyabwenge n’ikintu cyose gihindura imitekerereze n’imyitwarire bikagira ingaruka ku buzima bw’umuntu, cyaba kinyowe, gihumetswe cyangwa gitewe mu rushinge, n’ubundi buryo bwose cyafatwamo.
Ishuri

UMURYANGO WANJYE, IMPANO ISUMBA IZINDI

Twifashishije imigani migenurano y’Ikinyarwanda twifuje gusobanurira umwana ko “umuryango ari impano idasanzwe, bityo akwiriye kwishimira umuryango arimo uko umeze kose, ahubwo akagira uruhare mu kuwugira mwiza ndetse no kuwuteza imbere”.
Ishuri

KUKI DUKWIRIYE KWITONDERA IBIKORESHO BY'IKORANABUHANGA?

Hari bamwe babyuka mu gicuku bakareba niba nta butumwa bohererejwe cyangwa niba nta makuru mashya ahari. Iyo batari kumwe n’ibyo bikoresho byabo bafata nk’incuti, bashobora kumva bameze nk’abarwayi.
Ivan Nyagatare

KUGENGWA N’UMUTIMANAMA WAGUTSE.

Ubwonko bukangutse, ni ubushobozi kamere bwa muntu bwo kwita ku gikorwa kiri kuba aka kanya, ubwonko bukabasha kugikurikirana n’igishyika, bugishyizeho umwete, ubushake ndetse n’amatsiko.