Ishuri

Ishuri

Ishuri
Members Public

KUMARANIRA KUGURA BUHUMYI.

Isi iri mu bihe bya consumerism ya gikapitalisiti yo ku rwego rwo hejuru: kumaranira kugura, ukagura hafi ku ngufu. Rimwe uwakubaza n’impamvu nyayo waguze ukaba utayimenya!

Ishuri
Members Public

ZIMWE MURI KIRAZIRA ZAHINDUWE URWENYA

Dore zimwe muri kirazira zibagiranye nk’uko byemezwa na bamwe mu basaza

Ishuri
Members Public

GUHANA UMWANA : INAMA KU BABYEYI

Hari ababyeyi bashobora gutekereza ko gukubita intoki z’umwana, kumunyuzaho umunyafu cyangwa se kumukubita ikindi kintu bigomba kumwigisha isomo. Ni ukwibeshya cyane! Ahubwo bene ibyo bihano byumvisha abana ko tugerageza kubatsindagiramo ibyo tubigisha dukoreshejwe n’uburakari.

Ivan Nyagatare
Members Public

IBIYOBYABWENGE: INAMA ZAGUFASHA

Ikiyobyabwenge n’ikintu cyose gihindura imitekerereze n’imyitwarire bikagira ingaruka ku buzima bw’umuntu, cyaba kinyowe, gihumetswe cyangwa gitewe mu rushinge, n’ubundi buryo bwose cyafatwamo.

Ishuri
Members Public

UMURYANGO WANJYE, IMPANO ISUMBA IZINDI

Twifashishije imigani migenurano y’Ikinyarwanda twifuje gusobanurira umwana ko “umuryango ari impano idasanzwe, bityo akwiriye kwishimira umuryango arimo uko umeze kose, ahubwo akagira uruhare mu kuwugira mwiza ndetse no kuwuteza imbere”.

Ishuri
Members Public

KUKI DUKWIRIYE KWITONDERA IBIKORESHO BY'IKORANABUHANGA?

Hari bamwe babyuka mu gicuku bakareba niba nta butumwa bohererejwe cyangwa niba nta makuru mashya ahari. Iyo batari kumwe n’ibyo bikoresho byabo bafata nk’incuti, bashobora kumva bameze nk’abarwayi.

Ivan Nyagatare
Members Public

KUGENGWA N’UMUTIMANAMA WAGUTSE.

Ubwonko bukangutse, ni ubushobozi kamere bwa muntu bwo kwita ku gikorwa kiri kuba aka kanya, ubwonko bukabasha kugikurikirana n’igishyika, bugishyizeho umwete, ubushake ndetse n’amatsiko.