GUKORA BICYE BITANGA UMUSARURO MWINSI BIRASHOBOKA?

GUKORA BICYE BITANGA UMUSARURO MWINSI BIRASHOBOKA?

Hari igihe bisa nk’aho ubuzima budahwema kuguha imirimo isimburana n’inshingano ku buryo n’akanya ko guhumeka utakabona, kandi ukabona birenze ubushobozi bwawe !

Ivan Nyagatare

Mu buzima busanzwe, umugani w’ikinyarwanda uragira uti « isuri isambira byinshi, igasohoza bicye ! » iyi ni inyurabwenge dukomora ku bakurambere, abatekereza b’umuco nyarwanda. Aha bashakaga guhanura umwe ukora hirya no hino, akubitiriza ubutaruhuka ari muri ibi na biriya, nyamara wareba umusaruro we ugasanga ni ntawo ! Muri macye, ushobora gushyira gahunda mu bikorwa byawe, buri cyose mu gihe cyacyo, bityo ukabasha kubyaza imbaraga zawe umusaruro, kuko icyo uri gukora ako kanya uba ugishyizeho umutima n’ubushobozi bwose buhari. Guterurira ibikorwa byinshi icyarimwe = gusambira byinshi, imbaraga ziratatana. Umusaruro ntuboneke = gusohoza bike.

Hari igihe bisa nk’aho ubuzima budahwema kuguha imirimo isimburana n’inshingano ku buryo n’akanya ko guhumeka utakabona, kandi ukabona birenze ubushobozi bwawe ! Ibanga burya riba hafi yawe, nyamara muri ibyo bihe ubwonko bukaba butanakibyibuka ni uko ‘uba ushobora gukora bicye kandi ukagera ku musaruro ushimishije’ !

Nyamara, ibi nibyo mu by’ukuri biba bikwiriye. Ibi ni kimwe n’uko mu gihe utabashije gushyira ku murongo urugo rwawe, ibikoresho byose bigahora mu kajagari, ntabwo uhwema gukubitana imitego na bya bikoresho : ibi biba bimeze nk’aho igihe cyose uhorana akazi kadashira ko gushyira ibikoresho ku murongo mu rugo rwawe ! Niba igihe cyose usoza umunsi wawe wumva uguye agacuho, ni uko ushaka ‘gukorera akazi kose icyarimwe !’ kwiyuzuzaho imirimo yose icyarimwe ntabwo aribyo bituma utanga umusaruro ushimishije. Ahubwo bituma ubushobozi bwawe bwo kurasa ku ntego buyoyoka.

Ikiri ukuri ni uko atari ko buri munsi igihe cyacu kiba kibarirwa ku mitwe y’intoki, ahubwo ingufu dushora mu bikorwa nizo zihindagurika.

Abanditsi Gary Keller na Jay Papasan mu gitabo cyabo ‘The One Thing’, basobanuye ko ‘hashingiwe ku ihame ry’uko atari igihe kidukenderana buri gihe, ahubwo ari ingufu ; ni ingenzi cyane gushyiraho gahunda ngengabikorwa iha inda ya bukuru indangagaciro zawe ndetse n’intego zawe z’igihe kirekire’.

Mu gusobanura igitekerezo cyabo, bifashishije ihame ryashyizwe ahagaragara n’inzobere mu by’ubukungu n’umwanditsi w’Umutaliyani Vilfredo Pareto –kuri ubu iri hame ryabaye rurangiranwa rizwi nk’ihame rya 80/20. Ubusanzwe, iri hame rirasobanutse : gerageza gucenshura mu mirimo yawe ibikorwa bingana na 20% byinjiza umusaruro mwinshi mu buzima bwawe kurusha ibindi, maze ube ari byo ushoramo imbaraga zawe z’ibanze.

Bisa nk’aho hari ibanga rihuriweho n’abahanga mu byo kongera umusaruro ndetse n’abantu bageze iyo bajya mu ishoramari : uko urushaho kujonjora bicye, ukabyerekezaho amaboko, ukabyerekezaho ubwenge bwawe ; niko urushaho gutsinda no kurasa ku ntego, ni nako uzagera ku cyo wiyemeje kandi ukumva unyuzwe rwose.

1. Kwihatira gukora byibura ibikorwa 5 ku munsi.

Mu gihe urutonde rw’iteganyabikorwa twateguriye umunsi ari rurerure, nta gushidikanya ntabwo biba bishoboka kurusoza. Icyo ni cya gihe tuzasoza umunsi twumva umunsi wacu utuzuye. Tutanyuzwe. Tukumva dukururwa impande zose. Muri macye tukiyumva hari ikituzuye rwose nk’uko twatangiye umunsi twishimye.

Iyi niyo mpamvu Laura Vanderkam, Umwanditsi w’ibitabo ‘Off the Clock’ na ‘168 Hours’ yatanze inama ko ‘ukwiriye kwihatira ku gukora byibura ibikorwa 5 ku munsi’. ‘Niba wateguye ibikorwa 20 ku rutonde rw’iteganyabikorwa ryawe, mu by’ukuri ntuzabasha kuryubahiriza ! Ahubwo se ubwo 5 byibura wabashije gukora nibyo byari iby’ingenzi mu byo wagombaga gukora ?’ ‘nta bumanzi buri mu gushyira igikorwa ku rutonde, maze ntubashe kugishyira mu bikorwa ! Igikorwa nticyakozwe kandi cyari ku rutonde. Mbese hari aho bitandukaniye no kuba kitari ku rutonde ubwarwo ? ariko noneho kuba kiri ku rutonde kandi ukaba utabashije kugikora, bigiye kukubera umutwaro rwose ! ibi biba bigira ingaruka zo kugusubiza hasi mu marangamutima yerekeye kurasa ku ntego mu nshingano zawe’.

Uyu mwanditsi akomeza asobanura ko ‘niba ubashije kugerageza gukora ibikorwa 5 ku munsi ukabigeraho, ubwo uri gukora ibikorwa 25 ku cyumweru, bityo ni ibikorwa 1,250 ku mwaka, kandi iyi ni intambwe ifatika rwose ! Mu gihe bigushobokeye, wategura ikibaho cyandikwaho n’ingwa isibika uzajya wandikaho urutonde rw’iteganyabikorwa ryawe rya buri munsi. Ibi bizagufasha guhanga amaso ibikorwa byawe bya buri munsi. Ugomba kwitwararika ko ibikorwa bibimburira urutonde ari iby’ingenzi kurusha ibindi, kandi ukirinda guterura igikorwa gikurikiyeho mu gihe ikikibanjirije utaragisoza’. ‘None se mu gihe utabashije kusa bya bikorwa 5 wateguriye uwo munsi ? Ntabwo ijuru rikugwiriye ! Igikorwa gisigaye wagishyira ku rutonde rw’umunsi ukurikiyeho, kikabimburira ibikorwa by’uwo munsi’.

2. Kubangikanya ibikorwa byinshi bituma usoza umunsi nta na kimwe ushoje !

N’ubwo mbere byavugwaga ko guterurira icyarimwe ibikorwa byinshi ari ibanga ryo kugera ku musaruro mwinshi, iterambere mu bushakashatsi ku buzima bwo mu mutwe ryafashije gusobanukirwa ko ‘atari bwo buryo bwiza bwo gukoresha neza igihe cyawe, cyangwa se gushyira umutima ku bikorwa byawe’. « Mu gushyira mu bikorwa intego zacu, tubasha kugera ku musaruro ushimishije gusa mu buryo
2:

  • Guhitamo ibikorwa bicye by’ingenzi kurusha ibindi bigomba gukorwa buri munsi.
  • Gushyira umutima ku gikorwa kimwe icyarimwe, mu kigwi cyo kwicara tujajaba hagati y’igikorwa n’ikindi.

Leo Babauta washinze Zen Habits asobanura ko : « Gukora bike bizana impinduka, kuko biduhatira guhoza umutima ku bikorwa bifite agaciro gafatika, kurusha guhugira mu byaturangaza no guhererekanya ubutumwa. »


3. Ntabwo ari ‘ugukwepa inshingano’, ahubwo ni ‘ugushyira umutima ku murimo urimo’.

Ku bagishidikanya ko ‘gukora bicye’ bishobora gutanga umusaruro wisumbuyeho, reka dusuzumire hamwe ibi : ntabwo ibivugwa bisobanuye ‘gukora bicye mu buryo bwo gukwepa inshingano no gucirira ubunebwe’, ahubwo bisobanuye guha ubwonko bwawe umwanya uhagije wo kwita ku ‘murimo werekejeho amaboko’ ; bityo ukabasha gusoza igikorwa wateruye neza kandi mu buryo bwuzuye. Ibyo biguha imbaraga zo gusingira igikorwa gikurikiyeho ufite imbaduko, ndetse n’umwete.

Gutondekanya urusobe rw’ibikorwa ku rutonde rw’iteganyabikorwa ryawe, usibye kuba byaguhatiriza mu bwonko ukumva ko ufite akazi kenshi, ntabwo bigufungurira inzira yo gukora vuba kurushaho nk’uko bamwe baba babyibwira ; ahubwo binyuranye n’ibi ! uko guhatirizwa birangira bikunanije mu mutwe, nuko ntubashe kugera ku musaruro mwiza nk’igihe wakabaye wihaye urutonde rugufi rw’ibikorwa wageneye umunsi.

David Allen, umwanditsi w’igitabo ‘Getting Things Done : the Art of Strees-Free Productivity’ avuga ko hano ikigamijwe ari ukubasha gushyira umutima ku murimo uri gukora. ‘ubwonko bwawe bukeneye kwisanzura no kuruhuka, kandi kenshi, kugira ngo bubashe gutanga umusaruro uhagije. Ariko mu gihe ubwonko bwawe bwuzuriranye inshingano z’akarindagiza, ubushobozi bwabwo bwo guhanga udushya no gufata ibyemezo byiza kandi vuba nabwo burahazaharira’. Agakomeza avuga ko ‘igikorwa cyose werekejeho amaboko, ukeneye kuba wagiteguye neza, gahunda ijyanye nacyo yose ikaba iri ku murongo ku buryo gikorwa neza, kikarangira gitambuka, giha umwanya igikorwa gikurikiyeho : ibi bigaha ubwonko uburyo bwo kubika neza amakuru ajyanye na buri gikorwa, kandi bitabaye ngombwa kuvunika cyane ngo usange urananirwa bya hato na hato kubera gutekereza cyane ibyakabaye byateguwe mbere’.