INDWARA YA ‘NARCOLEPSIE’

INDWARA YA ‘NARCOLEPSIE’

Ni indwara ifata umuntu ikamutera gusinzira birengeje ibisanzwe, ariko atari ugusinzira ibitotsi bya nijoro, ahubwo akaguma yisinziriraho ku manywa kandi atari uko yaraye ataryamye.

Ivan Nyagatare

Mu gutegura inyandiko ku ndwara ya Narcolepsie, twifashishije ubushakashatsi bugaragara ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, ariko tunagira amahirwe yo guhabwa ikiganiro n’inzobere ku buzima bwo mu mutwe Dr. Katsongo Merikisedeki, ukorera kuri Hôpital Militaire de Kamenge (Burundi), akagira n’ibihe byo gukurikirana abarwayi mu bitaro byita ku bafite indwara zo mu mutwe bya CARAES/Ndera biri ku Kabutare, Mu Karere ka Huye (Rwanda).

Dr. Katsongo aratangira asobanura ko indwara z’ibitotsi ziri mu bice 3: “hariho (1) kudasinzira, ukabura ibitotsi, hariho no (2) gusinzira cyane ukarenza amasaha yo gusinzira akenewe ku muntu ufite ubuzima busanzwe, hakaba rero no (3) gusinzira wongera ushyiramo ibindi bintu bidasanzwe : nko gusinzira uvuga, nko gusinzira uhekenya amenyo, nko gusinzira ugendagenda, ugasanga wabyutse wagendagenze.

Byose ni indwara, bibaho. Kuvuga kurenza amasaha asanzwe yo gusinzira ni ukuvuga ko umuntu usinzira neza asinzira amasaha 6 iyo ari umuntu ukuze, kugera ku masaha 10. Kuvuga ugiye hejuru y’ayo bivuze ko uri gusinzira amasaha arengeje.

Indwara ya narcolepsie bayita nanone mu ndimi z’amahanga ‘syndrome de Gélinot’. Ni indwara ifata umuntu ikamutera gusinzira birengeje ibisanzwe, ariko atari ugusinzira ibitotsi bya nijoro, ahubwo akaguma yisinziriraho ku manywa kandi atari uko yaraye ataryamye. Ibyo bitotsi bigufashe bikomoka kuri iyo ndwara, nta ngufu ushobora gushyiramo ngo uyirwanye. Ntushobora gushyiramo ingufu ngo ureke gusinzira. Urasinzira byanze bikunze. N’ubwo waba uhagaze, urasinzira, uko warwanya kose ngo ntusinzire.

Hakaba rero n’ibindi bibazo bishamikiye kuri iyo ndwara : gutakaza ingufu cyane cyane mu maguru. Ukaba ushobora no kwitura hasi wari uhagaze kubera gucika intege mu maguru.

Mbese indwara ya narcolepsie iterwa n’iki ?

Ubusanzwe umuntu ufite iyi ndwara aba afite ikibazo ku gace k’ubwonko kitwa ‘hypocritine’. Aka gace k’ubwonko kitwa ‘hypocritine’ niko gafite inshingano zo gafasha umuntu kuguma akanuye, kuguma ari maso ku manywa, akora, agenda,…mbese ibikorwa byose umuntu abasha gukora iyo ari maso. Mu mikorere isanzwe y’umubiri rero, bishobora kubaho ko haboneka ikibazo cy’imikorere, maze aka gace kakaba kabura intungamubiri zihagije kugira ngo kuzuze inshingano zako (substances nutritives, proteins), bityo kakaba kagenda kayongobera (kadahagije). Ibi bikaba byakomoka ku mpamvu zitandukanye : hari abashobora kuvuka bameze batyo (impamvu karemano), abandi bakaba bagira impanuka ituma batura nk’umutwe hasi, cyangwa se ubundi burwayi butuma umubiri utabasha gusaranganya bikwiriye intungamubiri.

Mbese indwara ya narcolepsie itandukaniye he no gusinzira bisanzwe cyangwa se no gusinzira by’umunaniro ?

Birumvikana, gusinzira bisanzwe umubiri uraguteguza, ukitegura kuryama nyine ugasinzira. Ibi kandi bikaguha ubushobozi bwo kugena gahunda zawe ugendeye ku isimburana hagati yo gusinzira no kuba maso. Ibi ni kimwe no gusinzira by’umunaniro, kuko nabyo umubiri nunanirwa uzaguha ibimeyetso – nteguza, biguha umwanya wo kwitegura ukaryama ugasinzira. Naho ibitotsi bikomoka ku ndwara ya ‘narcolepsie’ nta nteguza –ari nayo mpamvu aho bifatiye umurwayi, no kwitura hasi yitura hasi, n’ubwo ibitotsi bikomoka ku munaniro ukabije nabyo bishobora gutura hasi nyirabyo (ariko hano byanze bikunze umubiri uba wamuteguje ahubwo we agakomeza kuwuhatiriza yirengagiza za nteguza).

Umuntu wikubise hasi kubera ko asinziriye bikomoka ku ndwara ya ‘narcolepsie’ twamutandukanya dute n’uwikubita hasi kubera indwara y’igicuri ‘epilepsie’ ko nayo ituma umurwayi yikubita hasi?

Indwara y’igicuri yo umuntu ata ubwenge rwose, kandi n’aho wagerageza kumubyutsa ntabyuka mu gihe kuzahara kutaratambuka. Naho ku ndwara ya narcolepsie iyo umuntu agukanguye ako kanya uhita ukanguka, ukabyuka.

Mbese umuntu ashobora kumara igihe kingana iki muri ibyo bitotsi bya narcolepsie? Biratandukana ku bantu?

Oya. Ni ukuvuga ko iyi ntawumukanguye, ashobora gusinzira n’amasaha 2 akagera. Ariko kuri iyi ndwara, iyo umukanguye ntabwo aherayo. Ahita akanguka rwose. Ni nk’aho ari agatotsi kari kamwibye. Ahita abyuka, ntagorana.

Uwasinziriye kubwa ‘narcolepsie’ arakanguka, kandi ukabona ko ari nk’umuntu utari usinziriye? Cyangwa akanguka nk’uvuye kure?

Ashobora kumara nk’amasegonda 30, iminota 2 cyangwa se 5. Ahita akanguka nyine yumva ameze nk’uruhutse.

Mbese umuntu usinziriye gutyo ukamukangura, nta ngaruka bishobora kumugiraho nko ku bwonko kubera ko umukanguye umutunguye ?

Oya. Uyu muntu ubusanzwe n’ubwo tuvuga ko aba asinziriye, aba ari muri bya bitotsi byitwa ‘sommeil paradoxale’ ni ukuvuga bya bitotsi ubusanzwe biherekeza gukanguka. Nicyo gituma kumukangura bidashobora kumugiraho ingaruka : ibyo bitotsi byitwa ‘sommeil paradoxale’ nibya bitotsi usinziriye aroteramo, hanyuma hagakurikiraho gukanguka, akabyuka. Kumubyutsa rero mu gihe ari muri icyo cyiciro cy’ibitotsi biroroha.

Ubu burwayi bwa narcolepsie cyangwa se syndome de Gelinot buravurwa bukaba bwakira ?

Iyi ndwara ikibazo gihari ntabwo ivurwa ngo ikire. Ni ukuvuga ko umuntu uyirwaye agomba gufata imiti ubuzima bwe bwose. Iyo azi ko ahantu ari bujye, cyangwa se ari bujye mu nama, kwigisha, kwiga, mu materaniro,…ni byiza ko agenda yafashe umuti, kuko ntashobora kumenya ngo aragira ikibazo ryari. Kandi ikibazo kimufashe ntashobora kubirwanya ngo areke gusinzira : n’ubwo nyine ari ikibazo, ariko iyo bimufashe arasinzira nta kabuza.

Mbese umuntu usinziriye gutya, ntashobora kuba yagendanirako (agapfa) ?

Oya. Iyo umuntu asinziriye akagendanirako (agapfa), ntaba yishwe n’ibitotsi, aba yishwe n’ikindi kintu yari arwaye. Urugero : ari nk’umuntu ufite indwara y’umutima bishobora kubaho ugahagarara nko mu ijoro aryamye, ugasanga yapfuye atigeze asambagurika. Ariko ku by’ibitotsi, ntabwo umuntu yasinzira ngo bimuviremo urupfu mu gihe nta kindi kintu yari arwaye ! Ibyo ntibyashoboka.