🛠 Akazi

Ivan Nyagatare
Members Public

UBURYO IKIBAZO CYO GUTENTEBUKA MU INSHINGANO KIGARAGARA

Ibi bishatse kuvuga ‘imimerere ishingiye ku buzima bwo mu mutwe yigaragaza mu myifatire y’umukozi nk’uruhurirane rw’amarangamutima n’ibikorwa bigaragazwa no gucika intege, kubihirwa ndetse no kuba utagitanga umusaruro’.

Ivan Nyagatare
Members Public

INYUNGURABUMENYI KU GUTEGURA IKIVI KIRUHANIJE

Mu isi y’umurimo, si igitangaza ko igihe runaka bibaye ngombwa ko umurimo / igikorwa runaka –akenshi biba bigaragara nk’ibigoranye, ndetse twumva twigononwa gutangira nonaha byimurirwa ku gihe gikurikiyeho.

Ivan Nyagatare
Members Public

UBUREZI MU MYAKA 10 IRI IMBERE: IMPINDUKA ZITEZWE. (IGICE CYA 2)

Kurushaho kwisanzura ku bikoresho by’ikoranabuhanga na gahunda zibigenga bituma abantu barushaho gutinyuka, bakavumbura udushya, ndetse bagahimba gahunda nshya.

Ivan Nyagatare
Members Public

GUKORA BICYE BITANGA UMUSARURO MWINSI BIRASHOBOKA?

Hari igihe bisa nk’aho ubuzima budahwema kuguha imirimo isimburana n’inshingano ku buryo n’akanya ko guhumeka utakabona, kandi ukabona birenze ubushobozi bwawe !

Ishuri
Members Public

KUKI DUKWIRIYE KWITONDERA IBIKORESHO BY'IKORANABUHANGA?

Hari bamwe babyuka mu gicuku bakareba niba nta butumwa bohererejwe cyangwa niba nta makuru mashya ahari. Iyo batari kumwe n’ibyo bikoresho byabo bafata nk’incuti, bashobora kumva bameze nk’abarwayi.

Ivan Nyagatare
Members Public

INGINGO UMUNANI UDAKWIRIYE GUTAKAZAHO IGIHE.

Gutakaza umwanya wawe mu rwango bigutwara ingufu nyinshi wakabyaje umusaruro mu bindi bikorwa by’ingirakamaro.

Ivan Nyagatare
Members Public

UMUGANI : NKUBA NA GIKERI

Gikeli ahereza Nkuba umuhoro, aragenda atema ubwatsi. Ariko ubwo Nkuba yatemaga ubwatsi, Gikeli yaribwiraga ati « ndabizi, Nkuba ni umuntu ugira amahane, kandi ntazongera kugera ino ubwo ashyikiriye umuhoro wanjye. »