🌄Imigani

Ivan Nyagatare
Members Public

YARIRIRAGA N'AKABUSHA

Uyu bawuca iyo babonye umwana cyangwa umuntu wese ushegera ak'undi, kugira ngo akagereke ku bye bitewe n'ubukundwakare.

Ivan Nyagatare
Members Public

YAGIYE KWANGARA

Uyu mugani, bawuca iyo bumvise umuntu yikuye mu bususuruke akajya guhobagizwa n'akaga imihanda yose; nibwo bavuga, ngo: "Yagiye kwangara!"

Ivan Nyagatare
Members Public

IMPAMBA ITAZAKUGEZA I KIGALI, UYIRIRA KU RUYENZI

Iyo babona ikintu kibabereye iyanga bakagihuhura bavuga ngo : «Impamba itazakugeza i Kigali uyirira ku Ruyenzi».

Ivan Nyagatare
Members Public

YABONYE IRYA MUGANI

Uyu mugani bawuca iyo babonye cyangwa bumvise umuntu wagushije ishyano ry'amaherere ni bwo bavuga ngo: "Naka yabonye irya Mugani!"

Ivan Nyagatare
Members Public

YABAYE KABURABUZA

Uyu mugani bawuca iyo babonye umuntu w'ikirushya muri byose, aburabuza abo bari kumwe; ni bwo bagira bati: "Yabaye kaburabuza!".

Ivan Nyagatare
Members Public

INDURU YABAYE IMPOMAMUNWA

Nuko kuva ubwo, uvugije induru wese bigashyira kera, bati: «Nimwumve induru yabaye impomamunwa!»

Ivan Nyagatare
Members Public

YABITAYE I BURENGA

Uyu mugani bawuca, iyo babujije umuntu gukora iki n'iki agahinyura inama bamugiriye, ni ho bagira bati: "Ibyo twamugiriyemo inama yabitaye i Burenga (yabyanze)."

Ivan Nyagatare
Members Public

YACANYE UWA RUGI

Uyu mugani bawuca iyo babonye umurwayi ufite umuriro ukabije, ni bwo bavuga ngo: "Acanye uwa Rugi!"

Ivan Nyagatare
Members Public

NI ISHYANO RYA GASHYANTARE.

Uyu mugani bawuca iyo hagize ikintu kiza gihungabanya amahoro; ni bwo bagira, bati: «Ni ishyano rya Gashyantare».

Ivan Nyagatare
Members Public

HAJEMO BENDEGEREZA

Uyu mugani umuntu awuca iyo atunguwe n'amakuba agatakana icyo bakeka ko ari cyo cyayamukururiye; nibwo akigira urwitwazo ati: «Hajemo bendegereza!»

Ivan Nyagatare
Members Public

YIGIZE RWANKUBEBE

Kuva ubwo rero babona umuntu w'intwari itagamburuka, bakamugereranya na Sekanyambo, bati: "Uriya muntu ni inkurubanwa ntiyisukirwa, yigize rwankubebe.

Ivan Nyagatare
Members Public

YARUHIYE GAHESHYI

Uyu mugani bawuca iyo babonye umuntu uvunikira ibintu ariko akarenga ntabibone, cyangwa yakora umurimo ugaragara ntagire icyo awungukaho, ni bwo bavuga bati: "Yaruhiye gaheshyi!"