You've successfully subscribed to ISHURI
Great! Next, complete checkout for full access to ISHURI
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

🧠 Ubwenge

Ivan Nyagatare
Members Public

MBESE GUTAHURA IBINYOMA BIRASHOBOKA ?

Wowe ubigenza ute kugira ngo umenye umuntu uri kukubeshya? Bizwi neza ko buri wese muri twe ubu bushobozi abwifuza. Bumwe mu buryo butagoye cyane bwo kumenya ko umuntu avugisha ukuri cyangwe se arimo kubeshya ni ukumva impinduka zirimo kuba mu ijwi rye ugereranije n’uko asanzwe avuga.
Ivan Nyagatare
Members Public

IBIMENYETSO BISHOBORA GUTUMA UKEKA KO UWO MUVUGANA ARI KUGUKINGA UKURI

Ibimenyetso byakubwira ko kanaka akubeshya akenshi ntabwo byoroshye gutahurwa na buri wese. Kandi ikigoranye kurushaho, nta buryo buhari bwo kwemeza 100% ko kanaka akubeshya cyangwa akubwiza ukuri.
Ivan Nyagatare
Members Public

IKINYOMA NI KAMERE CYANGWA NI AMAHITAMO?

Kubeshya ni ibintu byacu kuva kera cyane, kugeza ubwo abantu batekereje gushyiraho imirongo ntarengwa kugira ngo bitagira ingaruka nyinshi. Mu rukiko, usabwa kugusha “ukuri, ukuri kwambaye ubusa”[2]. Ntabwo wemerewe kuguca ku ruhande. Na mbere y’uko utangira kuvuga, urahirira ko uri buvugishe ukuri.
Ivan Nyagatare
Members Public

UMUSHAHARA , UMURUNGA WAKUDANANGIRA MU BUKENE.

Ikintu cyose wakigeraho. Igikomeye ni ukwiyemeza. Iyo warangije kwiyemeza ngo iki kintu nakigeraho, noneho haba hasigaye umukoro umwe gusa: umukoro wo kwibaza ngo “Ese, ni gute nabigeraho?”
Ivan Nyagatare
Members Public

INDWARA YA ‘NARCOLEPSIE’

Ni indwara ifata umuntu ikamutera gusinzira birengeje ibisanzwe, ariko atari ugusinzira ibitotsi bya nijoro, ahubwo akaguma yisinziriraho ku manywa kandi atari uko yaraye ataryamye.
Ivan Nyagatare
Members Public

INDWARA YA STROKE : IBIMENYETSO

Stroke ni indwara yadukira ubwonko, ikaba iterwa n’uko amaraso ajya mu bwonko ahagaze kugenda cyangwa agize impamvu iyabuza kugenda nk’ibisanzwe.
Ivan Nyagatare
Members Public

INDWARA YA STROKE

Dr. Mucumbitsi akomeza avuga ko indi mpamvu itera stroke ari umuvuduko w’amaraso ushobora gutera guturika k’udutsi two mu bwonko.
Ivan Nyagatare
Members Public

KUGONA: MBESE SI IKIBAZO GIKOMEYE CY’UBUZIMA?

Ikigo gikora ubushakashatsi ku byerekeye ubuzima bwo mu mutwe: Gusinzira n’ibitotsi[1]cyagaragaje ko amamiliyoni menshi y’abanyamerika ‘bagona’ mu gihe basinziriye, kandi ko n’ubwo kugona bimerera nabi nyir’ukugona ndetse n’undi wese uri hafi y’ugona; bavuga ko ku rugero runaka kiba atari ikibazo kiremereye! Ariko
Ivan Nyagatare
Members Public

IMPINDUKA ZOROHEJE USHOBORA GUFATA ZIKAGUFASHA GUSINZIRA NEZA.

Ibitotsi ni ingirakamaro cyane kuri buri rwungano rugize umubiri ndetse no ku mikorere y’umubiri muri rusange.
Ivan Nyagatare
Members Public

UBUTUNZI BUSUMBA UBUNDI: KWIMENYA!

« imenye wowe ubwawe » igambirira gukangurira buri wese kwisobanukirwa akamenya intege nke ze n’uko yazitwaramo ngo agere ko byo akenera. Akamenya akanasobanukirwa n’ibyo ashoboye, ndetse n’icyo bimaze.
Ivan Nyagatare
Members Public

UBUZIMA BWO MU UMUTWE MU GIHE KIGOYE (COVID-19).

Nta gushidikanya buri muturage w’isi ari kunyura mu bihe bikomeye bitewe na COVID-19; amashuri n’ibigo by’ubucuruzi byarafunze, abantu bategetswe kwitaza bagenzi babo, abantu bategetswe kumara igihe cyose mu rugo,... Ni ibihe by’ikigeragezo gikomeye.
Ishuri
Members Public

GUHANA UMWANA : INAMA KU BABYEYI

Hari ababyeyi bashobora gutekereza ko gukubita intoki z’umwana, kumunyuzaho umunyafu cyangwa se kumukubita ikindi kintu bigomba kumwigisha isomo. Ni ukwibeshya cyane! Ahubwo bene ibyo bihano byumvisha abana ko tugerageza kubatsindagiramo ibyo tubigisha dukoreshejwe n’uburakari.