UBUREZI MU MYAKA 10 IRI IMBERE: IMPINDUKA ZITEZWE. (IGICE CYA 2)

UBUREZI MU MYAKA 10 IRI IMBERE: IMPINDUKA ZITEZWE. (IGICE CYA 2)

Kurushaho kwisanzura ku bikoresho by’ikoranabuhanga na gahunda zibigenga bituma abantu barushaho gutinyuka, bakavumbura udushya, ndetse bagahimba gahunda nshya.

Ivan Nyagatare

7. Gukenerwa kwa zimwe mu mpamyabumenyi mu marembera.

Abantu bo mu kinyejana cya 21 bari mu isi igengwa n’ikoranabuhanga, imbuga nkoranyambaga, imikino ya videwo, nta tandukaniro rinini uko babyitwaramo bose. Ibi rero byatumye uburyo bwo ‘gushaka amaramuko’ ku muntu w’iki gihe bufata amasura menshi. Ibigo byinshi bitanga ubumenyi (byashorwagamo akayabo kugira ngo bitegure abahanga mu mirimo nk’abanyamategeko, ubuvuzi, ubwubatsi) mu kutabasha kugendana n’umuvuduko w’imirimo mishya igenda ivuka ku bw’ikoranabuhanga, bishobora kwisanga nta wugikenera bene izi mpamyabumenyi, zari zigendanye n’igihe abantu, amakuru ndetse n’imiryango byabaga bigumye hamwe.

Birumvikana, hari ibyiciro runaka by’ubumenyi bizakomeza gukenera abantu bafite ubumenyi buhambaye. Ibyo byiciro nibyo bizaha za kaminuza amahirwe-cyangwa se impamvu zo gukomeza guhatana ku isoko nk’ishingiro ry’ubumenyi, ubuhanga n’ubunararibonye.

9. Urunana ‘networks’ rw’imikoranire ruzagira agaciro kurenza amasomo ubwayo.

Kuba mu mushyikirano n’abanyamwuga n’inzobere z’umwuga ukeneye kugiramo ubumenyi kuba byarusha agaciro gukurikira amasomo runaka atondetse hagendewe ku nteganyanyigisho ni ikintu gishoboka cyane-bivuze ko wawundi (rya tsinda) mufitanye imishyikirano ariwe ufite agaciro kurenza kwicara mu ishuri, ibyo wiga cyangwa se ibyo ukeneye kugiraho ubumenyi. Byatangiye kwigaragaza, ariko ntibisobanuye ko muri rusange ari bibi nk’uburyo bwo kwigira ku bandi.

Reka dufate urugero ku itsinda ry’abanyabugeni, inzobere mu buvuzi, cyangwa se abahanga mu bwubatsi. Mu gihe bihurije hamwe bungurana ibitekerezo ku byo bakora mu buryo buhoraho. Uwaba ari muri iri tsinda yaba afite amahirwe menshi yo kugera ku bumenyi nyabwo, akura muri bya biganiro-mpaka. Usibye n’ibyo kandi, niba akiri umwiga ku rwego rwo hasi azaba abonye uburyo bwo kugirana umushyikirano na za nzobere, ndetse n’amahirwe yagutse yo kwitoza wa mwuga.

Birumvikana, ibi bizaterwa nanone n’itsinda iryo ari ryo ndetse n’imyumvire y’abarigize. Mu gihe iri tsinda ari rya rindi abantu bahuzwa n’imbuga nkoranyambaga (urugero reddit), aha uburemere bw’umubano hagati yabo buba ari hafi bwa ntabwo, kuko uba ushingiye ku nyungu z’ako kanya buri wese arikuramo. Ya nyungu yaba itagihari, cyangwa se impamvu runaka rusange yabahuzaga byaba bivuyeho, naryo rigasenyuka, bityo na wawundi wari uryubakiyeho, agasenyuka. Iyi ni inenge ikomeye y’umushyikirano ushingiye ku mbuga nkoranyambaga.

10. ‘Maker Movement’ izaba imbarutso yo gutinyuka guhanga udushya mu burezi.


Kurushaho kwisanzura ku bikoresho by’ikoranabuhanga na gahunda zibigenga bituma abantu barushaho gutinyuka, bakavumbura udushya, ndetse bagahimba gahunda nshya. Ibi biterwa n’uko intekerezo zabo ziba zisanzuye ku mvumburamatsiko nshya bagenda bahura nazo muri iryo koranabuhanga. Ubu buryo bw’imikorere buzarushaho gutera imbere mu banyeshuri b’ikinyejana cya 21.

11. Uburezi bwiyigisha bushingiye ku ikoranabuhanga buzarushaho kugira agaciro

Haba ku kwigira kuri gahunda za mudasobwa zateguwe, cyangwa se guha umunyeshuri uburyo bwo kwiyigisha agendeye ku bumenyi akuye ku mbugankoranyambaga, ubu buryo bw’imyigire buzarushaho kugira agaciro. Cyane cyane ko umunyeshuri aho ari hose azaba abasha kugera ku masomo, mu buryo bujyanye na gahunda ze. Kuba bizatanga umusaruro ‘ushimishije’ bizaterwa na nyir’ubwite icyo agamije kugeraho. Uburyo bwo kugera ku bumenyi bukaba nanone bufite agaciro kurenza ubumenyi ubwabwo ukeneye kugeraho.

12. Ikoranabuhanga rizongerera agaciro ibigo bisanzwe ari intyoza mu burezi.

Mu burezi busanzwe, abivumburira ubumenyi ubwabo, abahanga mu isakazabumenyi, abadakeneye kwicara mu ishuri n’abitoza umwuga ni byo byiciro bimenyerewe, ariko ibi bizahinduka. Kuko icyerekezo cy’uburezi gakondo kizahindurwa no kugera ku ikoranabuhanga kuri bose, hari amatsinda y’abamenyereye ubu burezi busanzwe –bumva ko uburyo bwa nyabwo bwo kwiga ari umushyikirano utaziguye hagati y’umwalimu n’umunyeshuri, gukurikira amasomo yanditswe, kunyura mu masuzumabumenyi, gutsinda-gutsindwa, kugera ku mpamyabumenyi, kwinjira mu imenyerezamwuga,…batazahita bakira iyi myigire mishya irangajwe imbere n’ikoranabuhanga. Ibi rero bizatuma bya bigo by’intyoza mu burezi busanzwe nibyongera gahunda z’ikoranabuhanga mu mikorere yabyo, izo gahunda zombi zizatuma birushaho kuzamura izina ryabyo.

13. Integanyanyigisho zizahinduka, haba mu mitegurire ndetse no mu bizigize.

Gusuzuma imyigire bizagaragaza ubushobozi bw’abiga bwo guhuza amasomo atandukanye kugira ngo babashe kuyabyaza ubumenyi runaka bufatika bakeneye, ibi bikaba ikimenyetso cy’uko mu kwiyigisha kwabo, bazi neza icyo bashaka kugeraho, n’inzira za bugufi zikigeraho. Kuba inzobere , intyoza mu ndimi,…biranga uburyo bw’imyigishirize gakondo bizasimburwa n’ubushobozi bwo gusobanukirwa neza ibikoresho by’ikoranabuhanga, kugera ku gisubizo vuba, kubaka urunana rw’imikoranire, n’ubundi buryo butandukanye bubashisha ababukoresha kugendera ku muvuduko mu isi y’ikoranabuhanga.