UBUZIMA BWO MU MUTWE : INDWARA YO KURIBWA N'UMUTWE UDAKIRA

UBUZIMA BWO MU MUTWE : INDWARA YO KURIBWA N'UMUTWE UDAKIRA

Indwara yo kuribwa umutwe udakira “migraine” itandukanye n’umutwe usanzwe “headache”: kuribwa umutwe udakira biza mu byiciro, kandi bishobora kumara igihe. Ibangamira ubuzima bwa buri munsi bw’uyirwaye, ntabashe gukora cyangwa kwiga.

Ivan Nyagatare

Umutwe udakira “migraine” ni indwara irangwa no kuribwa n’umutwe bikomeye, bigenda bigaruka, n’ibindi bimenyetso bishamikiyeho.  Mbere yo kuribwa n’umutwe, habaho ibimenyetso byo guhindagurika mu myakura yumva “sensory changes”.

Indwara yo kuribwa umutwe udakira “migraine” itandukanye n’umutwe usanzwe “headache”: kuribwa umutwe udakira biza mu byiciro, kandi bishobora kumara igihe. Ibangamira ubuzima bwa buri munsi bw’uyirwaye, ntabashe gukora cyangwa kwiga.

Uburyo abantu barwara uwo mutwe biratandukanye. Ugira imbarutso zitandukanye, ubukana, ibimenyetso ndetse n’inshuro uburwayi bwigaragaza: hari abawurwara inshuro zirenze imwe mu cyumweru, abandi bakawurwara rimwe na rimwe.

Mu mwaka wa 2018, ubushakashatsi[1]bwagaragaje ko abarenze 15% mu bakuze muri Amerika bakubitanye n’ikibazo cyo kurwara umutwe udakira, cyangwa se kuribwa umutwe bikabije byibura mu mezi 3 aheruka.

Imibare yo mu mwaka wa 2015 igaragaza ko abarenga 19%[2]b’igitsina gore na 9% b’igitsina gabo bakubitanye no kurwara umutwe udakira.  Ibihe byo kurwara bikaba bikunda kugaragara ku bari mu kigero cy’imyaka 18 kugeza kuri 44, ariko ntibibujije ko binashobora kwigaragaza igihe icyo aricyo cyose, harimo n’igihe cy’ubwana.

Impamvu n’imbarutso zitera umutwe udakira.

Umurwayi ashobora kwiyumvamo ibimenyetso mu mubiri we no munyakura ye yumva mbere y’uko atangira kubabara umutwe.

Abahanga bavuga ko ibihe by’uburwayi bw’umutwe udakira bushobora kugira inkomoko mu bwonko, hagakekwa cyane cyane ko biterwa:

 • N’uburyo ingirangingo z’ubwonko ‘nerves’ zihanahana amakuru.
 • Iringaniza ry’ibinyabutabire mu bwonko.
 • Imitsi y’amaraso.

Imiterere nkomoko “genetic” nayo ishobora kugira uruhare –urugero nko kuba mu muryango ukomokamo harimo umuntu wakunze guhura n’icyo kibazo-

[3]Imbarutso z’umutwe udakira zishobora kuba:

 • Impinduka mu misemburo.
 • Imbarutso z’amarangamutima, urugero umujagararo, ihungabana, umuhangayiko cyangwa kwishima birengeranye.
 • Impamvu ziterwa n’amafunguro: alukolo, ikawa, chocola, foromaje, indimu.
 • Amoko atandukanye y’imiti, urugero ibinini bisinziriza, cyangwa se ibifasha mu kuringaniza urubyaro.
 • Impamvu zikomoka ku bidukikije, harimo urumuri rumyasa, impumuro zikaze, urusaku rukabije, impinduka zikabije z’igipimo cy’ubushyuhe cyangwa se urumuri rukabije.
 • N’izindi mpamvu zitandukanye zishobora kuba intandaro: Kunaniza umubiri bikabije, kubura ibitotsi, kurega urutugu cynagwa ijosi bikabije kandi igihe kirekire, kwicara/kuryama mu buryo buvunanye, kubura isukari mu maraso, amafunguro atubahiriza igihe, kubura amazi mu mubiri.

Impamvu zongera ibyago by’uburwayi.

Uwariwe wese ashobora guhura n’ubu burwayi. Ariko abafite ibi bimenyetso bafite ibyago byinshi byo kuyirwara: ihungabana, indwara yo mu mutwe ituma ibyiyumvo bihindagurika, indwara y’amara ajagaraye, uruhago rukora ubutaruhuka, indwara yo kubura ibitotsi, umuhangayiko udashira.

Amakuru ku buvuzi.

Nta muti wa burundu uvura iyi ndwara.  

Ariko, hashobora gutangwa imiti irwanya ibimenyetso byayo uko bigenda byigaragaza: ni ukugerageza kugabanya ubukana n’ubwisubiremo bwabyo.  Imiti irwanya ububabare yakoreshwa.  

Ni ingenzi cyane kwitwararika kurengera mu ikoreshwa rya bene iyo miti.  Usibye umuganga w’inzobere mu burwayi bw’umutwe wakwitabazwa, si ubonetse wese utanga imiti y’ubu burwayi

Hari n’imiti gakondo cyangwa se ikorewe mu rugo ishobora kwitabazwa mu guhashya ibimenyetso byo kuribwa k’umutwe kudakira: kwikandisha umutwe n’ibipfunyika bipfunyitswemo urubura, kuruhukira mu cyumba gituje kandi cyijimye, kugerageza gusinzira.

Hariho n’inyunganiramirire zishobora kwifashishwa mu guhangana n’iki kibazo (ibisabikano gakondo, ubutare bwa manyeziyumu ‘magnesium’, amoko amwe n’amwe ya za vitamine). Hariho n’ubundi buvuzi budakoresheje imiti bwakwitabazwa (acupuncture[4], imyitozo iruhura ibikanu cyangwa se imyitozo ngororamubiri).

Ariko mbere yo kugerageza ibi byose, ugomba kwisuzumisha ku Muganga ubizobereyemo.

Uburyo bwo kwirinda iyi ndwara.

Nubwo byagaragaye ko bidashoboka kwirinda burundu ubu burwayi bw’umutwe udakira woroha ukagaruka, hari uburyo bwakwitabazwa mu kugabanya ubukana n’ubwisubiremo bwawo.  

ari ubwoko bw’imiti bushobora gufasha mu kugabanya uburibwe.  Bishobora gufata ibyumweru byinshi mbere yo gutangira koroherwa.

Uyu mutwe akenshi uba ukomoka ku mbarutso runaka. Mu kugerageza kuvumbura iyo mbarutso rero, umurwayi aragirwa inama yo kugerageza kwandika mu gakaye buri gihe amakuru yerekeye imirimo ye, amafunguro cyangwa ibyo yanyoye mbere y’uko umutwe utangira kumurya.  

Ingamba zikurikira kandi zishobora gufasha mu kugabanya ubwisubiremo bw’ubu burwayi: gerageza gusinzira bihagije, gerageza kugabanya kujagarara, kunywa amazi ahagije, kwicara/kuryama mu buryo butavunnye umubiri, kwirinda amafunguro asomborotsa umubiri (ikawa, alukolo, foromaji), gukora imyitozo ngororamubiri.

Mu gihe ugerageje ibi ntihagire impinduka ubona, umuganga azakugenera indi miti cyangwa ubundi buryo.

Ibimenyetso biranga iyi ndwara.

Ibimenyetso biranga umutwe udakira bikunze kwigaragaza mu byiciro:

Mbere yo kuribwa n’umutwe:ubushakashatsi[5]bwakozwe bwagaragaje ko abarwayi bangana na 20–60% bashobora kwiyumvamo ibimenyetso mu mubiri no mu byiyumvo byabo amasaha cyangwa iminsi mbere y’uko umutwe utangira kubarya.

Mu gihe cyo kuribwa n’umutwe: hamwe no kumva umutwe utangiye kukurya no kuba ukwashije, ushobora kumva isesemi, kuruka ndetse no gufungana mu mazuru.  Umurwayi ashobora kumarana umunaniro no kugira umunabi iminsi ibiri.

Ibindi bimenyetso twavuga:

 • Kubabara umutwe bikagenda birushaho gukomera cyane cyane igihe ukoze imirimo runaka.
 • Kubura ubushobozi bwo gukora imirimo isanzwe bitewe no kuribwa umutwe.
 • Kureba mu rumuri cyangwa kumva amajwi atyaye bituma umutwe urushaho kukubabaza.
 • Gucunshumuka icyunzwe, ihindagurika ry’ibipimo by’ubushyuhe, kuribwa mu gifu, guhitwa.

Gutandukanya umutwe udakira “migraine” n’umutwe usanzwe “headache"

Aya moko abiri y’uburwayi bw’umutwe aratandukanye. Ifata mu buryo butandukanye kand n’impamvu ziyitera ziratandukanye.  

Umurwayi ugerageza kwikurikirana yandika mu gakayi uko amerewe afasha umuganga we gusobanukirwa neza n’ikibazo cye.  Gerageza kwandika uko uburwayi bukugendekera byibura mu gihe cy’ibyumweru 8, wibanda kuri ibi bikurikira:

i. Igihe ibimenyetso bitangirira.

ii. Imbarutso ukeka (umujagararo cyangwa kujya mu kwezi kw’abakobwa).

iii. Uko wumva umutwe ukurya.

iv. Ikindi kimenyetso icyo aricyo cyose.

v. Ibimenyetso bimara igihe kingana gute?

vi. Niba hari ibimenyetso bibanziriza uburwayi.

vii. Hari imiti waba wafashe? Iragufasha?

Ni ryari ukwiriye kwihutira kureba umuganga?

Umurwayi akwiriye kwihutira kureba umuganga mu gihe:

i. Yumvise umutwe umwashije, uburibwe bugakomeza kugenda bwiyongera.

ii. Ibimenyetso by’uburwayi birushaho gukara.

iii. Mu gihe umutwe ugendanye no kutabasha kureba neza.

iv. Mu gihe wumva imyakura yumva isa n’iyaguye ikinya kandi atabasha kuvuga ijambo ngo atobore.


[1]https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29527677 yasomwe kuwa 11/10/2020, saa 20:32’

[2]https://headachejournal.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.111/head.12482.  Yasomwe kuwa 11/10/2020, saa 21:35’

[3]http://www.medicalnewstoday.com/articles/yasomwe kuwa 11/10/2020 saa 09:23’

[4] Reba inyandiko: Health. Acupuncture.  

[5]https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29527677 yasomwe kuwa 11/10/2020, saa 20:32’